لايف جي اس ام | lifegsm

لايف جي اس ام | lifegsm

کاربراني که ثبت نام کردند و تازه وارد هستند براي کاربر ويژه شدن 10 تا پست مفيد ارسال کنند تا يوزرشون اکتيو شود.

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • new
 • 95
  95
  95
 • smiles (16)
  smiles (16)
  smiles (16)
 • k7267_22
  k7267_22
  k7267_22
 • 3361015726
  3361015726
  3361015726
 • fardaforum.ir (325)
  fardaforum.ir (325)
  fardaforum.ir (325)
 • smiles (58)
  smiles (58)
  smiles (58)
 • 129fs4252631
  129fs4252631
  129fs4252631
 • smiles (42)
  smiles (42)
  smiles (42)
 • 43
  43
  43
 • smiles (35)
  smiles (35)
  smiles (35)
 • smiles (33)
  smiles (33)
  smiles (33)
 • smiles (39)
  smiles (39)
  smiles (39)
 • smiles (3)
  smiles (3)
  smiles (3)
 • smiles (2)
  smiles (2)
  smiles (2)
 • smiles (47)
  smiles (47)
  smiles (47)
 • yahoo
 • :140:
  140
  140
 • :1:
  1
  1
 • :74:
  74
  74
 • :129:
  129
  129
 • :61:
  61
  61
 • :50:
  50
  50
 • :113:
  113
  113
 • :139:
  139
  139
 • :73:
  73
  73
 • :128:
  128
  128
 • :60:
  60
  60
 • :49:
  49
  49
 • :112:
  112
  112
 • :138:
  138
  138
 • :72:
  72
  72
 • :127:
  127
  127
 • :59:
  59
  59
 • :28:
  28
  28
 • :108:
  108
  108
 • :137:
  137
  137
 • :71:
  71
  71
 • :126:
  126
  126
 • :58:
  58
  58
 • :9:
  9
  9
 • :107:
  107
  107
 • :136:
  136
  136
 • :70:
  70
  70
 • :125:
  125
  125
 • :57:
  57
  57
 • :8:
  8
  8
 • :106:
  106
  106
 • :135:
  135
  135
 • :69:
  69
  69
 • :124:
  124
  124
 • :56:
  56
  56
 • :7:
  7
  7
 • :79:
  79
  79
 • :134:
  134
  134
 • :68:
  68
  68
 • :123:
  123
  123
 • :55:
  55
  55
 • :6:
  6
  6
 • :78:
  78
  78
 • :133:
  133
  133
 • :67:
  67
  67
 • :54:
  54
  54
 • :122:
  122
  122
 • :5:
  5
  5
 • :77:
  77
  77
 • :132:
  132
  132
 • :66:
  66
  66
 • :53:
  53
  53
 • :121:
  121
  121
 • :4:
  4
  4
 • :76:
  76
  76
 • :131:
  131
  131
 • :63:
  63
  63
 • :52:
  52
  52
 • :120:
  120
  120
 • :141:
  141
  141
 • :2:
  2
  2
 • :75:
  75
  75
 • :130:
  130
  130
 • :62:
  62
  62
 • :51:
  51
  51
 • :114:
  114
  114